دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

ا

 • ابن خلدون تأثیر کاهش نرخ مالیات شرکتها بر درآمد مالیاتی شرکتها مبتنی بر تئوری مالیات ابن خلدون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 129-160]
 • استرس مالی تأثیر استرس مالی بر پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی (شواهدی از اقتصاد ایران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 55-84]
 • استقلال هیئت مدیره تاثیر مالکیت نهادی برارتباط بین استقلال هیئت مدیره و افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 109-128]
 • افشای اختیاری تاثیر مالکیت نهادی برارتباط بین استقلال هیئت مدیره و افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 109-128]

ب

ت

 • توانایی مدیریت تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر خطر ریزش قیمت سهام با تاکید بر نقش توانایی مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-30]
 • تئوری مالیات تأثیر کاهش نرخ مالیات شرکتها بر درآمد مالیاتی شرکتها مبتنی بر تئوری مالیات ابن خلدون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 129-160]

چ

 • چرخه‌های عملیاتی تاثیر ساختار سرمایه و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 31-54]

خ

 • خطر ریزش قیمت سهام‌‌‌‌‌ تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر خطر ریزش قیمت سهام با تاکید بر نقش توانایی مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-30]

د

 • درآمد مالیاتی تأثیر کاهش نرخ مالیات شرکتها بر درآمد مالیاتی شرکتها مبتنی بر تئوری مالیات ابن خلدون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 129-160]

ر

 • رقابت در بازار محصول بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن بر کارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 161-176]
 • رونق و رکود اقتصادی تأثیر استرس مالی بر پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی (شواهدی از اقتصاد ایران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 55-84]

س

 • ساختار سرمایه بررسی تاثیرمسئولیت اجتماعی برساختارسرمایه [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 177-206]
 • ساختار سرمایه تاثیر ساختار سرمایه و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 31-54]
 • سرمایه منابع انسانی بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن بر کارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 161-176]

ش

 • شاخص نااطمینانی استرس مالی تأثیر استرس مالی بر پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی (شواهدی از اقتصاد ایران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 55-84]
 • شاخص هرفیندال- هیرشمن بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن بر کارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 161-176]
 • شرکت های وابسته به گروه های تجاری" بررسی تاثیر وابستگی تجاری بر عوامل مرتبط با تامین مالی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-108]

ق

 • قابلیت مقایسه صورت‌های مالی تاثیر ساختار سرمایه و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 31-54]
 • قابلیت مقایسه صورت‌های مالی‌‌‌‌‌ تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر خطر ریزش قیمت سهام با تاکید بر نقش توانایی مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-30]

ک

 • کارایی سرمایه‌گذاری بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن بر کارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 161-176]
 • کاهش نرخ مالیات تأثیر کاهش نرخ مالیات شرکتها بر درآمد مالیاتی شرکتها مبتنی بر تئوری مالیات ابن خلدون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 129-160]

م

 • مالکیت نهادی تاثیر مالکیت نهادی برارتباط بین استقلال هیئت مدیره و افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 109-128]
 • محدودیت های مالی" بررسی تاثیر وابستگی تجاری بر عوامل مرتبط با تامین مالی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-108]
 • مسئولیت اجتماعی بررسی تاثیرمسئولیت اجتماعی برساختارسرمایه [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 177-206]

ن

 • نسبت اهرمی" بررسی تاثیر وابستگی تجاری بر عوامل مرتبط با تامین مالی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-108]
 • نگهداشت وجوه نقد تاثیر ساختار سرمایه و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 31-54]

ه

 • هزینه های تامین مالی" بررسی تاثیر وابستگی تجاری بر عوامل مرتبط با تامین مالی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-108]