دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف دو هفته) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

 2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا دو هفته به طول خواهد انجامید.

 

3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به حداقل دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:
   . اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
    . اگر نظر یک داور بازنگری و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله برای داوری سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
   . اگر نظر دو داور بازنگری مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
   . پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

 

هر دو هفته یکبار ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از 45 روز، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود 3 ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.