دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

سردبیر


دکتر پرویز سعیدی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

مدیریت مالی

  • saidi@aliabadiau.ac.ir

مدیر مسئول


دکتر مجید اشرفی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلی آباد کتول

حسابداری

  • ashrafi@aliabadiau.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر آرش نادریان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلی آباد کتول

حسابداری

  • a_naderian@aliabadiau.ac.ir