دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد یعقوب نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

حسابداری

  • ahm.yaghobnezhadiauctb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترحمیدرضا وکیلی فرد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

مدیریت وتوسعه سازمانی

  • h-vakilifardsrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید علی نبوی چاشمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

مدیریت مالی

  • anabavichashmi2003gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمود یحیی زاده فر عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

مدیریت مالی

  • m.yahyazadehumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترحسنعلی آقاجانی کاسگری عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه مازندران

مدیریت(صنعتی- تکنولوژی و کارآفرینی)

  • aghajaniumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامحسن تقی نتاج ملکشاه عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه ایوان کی

حسابداری

  • gh.nattajeyc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیرمنصور طهرانچیان عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

اقتصاد

  • a.tehranchianumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر پرویز سعیدی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

مدیریت مالی

  • saidialiabadiau.ac