دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

ا

 • ابراهیمی شقاقی، مرضیه تأثیر استرس مالی بر پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی (شواهدی از اقتصاد ایران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 55-84]
 • اسلامی مفیدآبادی، حسین تأثیر استرس مالی بر پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی (شواهدی از اقتصاد ایران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 55-84]

ج

ح

 • حسینی، سیده عاطفه بررسی تاثیرمسئولیت اجتماعی برساختارسرمایه [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 177-206]

خ

 • خدابخشی پاریجان، خدیجه تأثیر کاهش نرخ مالیات شرکتها بر درآمد مالیاتی شرکتها مبتنی بر تئوری مالیات ابن خلدون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 129-160]

ر

 • رضائی، فرزین تاثیر ساختار سرمایه و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 31-54]

ص

 • صالحی، اله کرم تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر خطر ریزش قیمت سهام با تاکید بر نقش توانایی مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-30]

ع

 • عباسی، عاطفه بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن بر کارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 161-176]
 • علی حکیم، امیر هادی بررسی تاثیر وابستگی تجاری بر عوامل مرتبط با تامین مالی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-108]
 • علی نژاد، مهدی تاثیر مالکیت نهادی برارتباط بین استقلال هیئت مدیره و افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 109-128]

ف

 • فرهانیان، عبدالکریم تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر خطر ریزش قیمت سهام با تاکید بر نقش توانایی مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-30]

ق

 • قادی صاحبی، شبنم تاثیر مالکیت نهادی برارتباط بین استقلال هیئت مدیره و افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 109-128]

ک

 • کارآمد ثانی، هادی بررسی تاثیر وابستگی تجاری بر عوامل مرتبط با تامین مالی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-108]
 • کوهی، رضا تأثیر کاهش نرخ مالیات شرکتها بر درآمد مالیاتی شرکتها مبتنی بر تئوری مالیات ابن خلدون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 129-160]

ل

 • لطفی، نسیم بررسی تاثیر وابستگی تجاری بر عوامل مرتبط با تامین مالی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-108]

م

 • محمدی، حمیدرضا بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن بر کارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 161-176]
 • مرادی، لیلا تاثیر ساختار سرمایه و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 31-54]
 • مرادی، مریم تاثیر ساختار سرمایه و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 31-54]
 • مهربان پور، محمدرضا تاثیر ساختار سرمایه و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 31-54]
 • موحدی، سجاد بررسی تاثیرمسئولیت اجتماعی برساختارسرمایه [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 177-206]