دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، کارشناس ارشد بیمه، مدیر بیمه "ما" استان گلستان، ایران

چکیده

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سطح حاکمیت شرکتی با سطح سرمایه گذاری و نرخ رشد شرکت ها پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله بین سال های 1394 الی 1398 بود که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 174 شرکت (در مجموع 870 سال-شرکت) به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی با طراحی پس رویدادی و از نظر روش استنتاج از جمله پژوهش های توصیفی – استقرایی می باشد که برای تحلیل فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شد. نتایج بررسی مدل های رگرسیونی نشان می دهد سطح حاکمیت شرکتی دارای ارتباط معناداری با سطح سرمایه گذاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور می باشد. اما در مورد شاخص های در نظر گرفته شده برای حاکمیت شرکتی نتایج متفاوتی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corporate Governance, Investment and Business Growth in Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Hadi Amouzad

PhD student, Master of Insurance, Manager of "Ma" Insurance in Golestan Province, Iran

چکیده [English]

Abstract

The present study investigated the relationship between the level of corporate governance with the level of investment and the growth rate of companies. The statistical population of the present study includs all companies listed on Tehran Stock Exchange in a 5 year - period during 2015 to 2019. Using systematic removal sampling method, a total of 174 companies (including a total of 870 years-companies) selected and analyzed as the statistical sample. The present study is applied in terms of purpose with post-event design and a descriptive-inductive study in terms of inference method. Multivariate regression models were used to analyze the research hypotheses using Eviews8 software. The results of regression models show that the level of corporate governance has a significant relationship with the level of investment and the growth rate of GDP. However it is needed to mention that different results were obtained for the indicators intended for corporate governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • investment rate
  • GDP