دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،واحدگرگان،دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان،ایران.

2 گروه حسابداری،واحدعلی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران.

چکیده

اهمیت دسترسی به انواع خدمات مالی در سطح جامعه بر فعالان اقتصادی پنهان نیست و از دیرباز تاکنون فعالیت های بشری به نحوی در ارتباط تنگاتنگ با فعالیت های اجتماعی بوده بطوریکه در سال های گذشته مسئولیت پذیری اجتماعی بانک ها و گزارشگری آن، اهمیت زیادی پیدا کرده است. بسیاری از کشورها این مفهوم را به منظور مقابله با مشکلات مربوط به بیکاری، فقر، آلودگی و سایر مشکلات اجتماعی مورد توجه قرار داده اند و از طریق اجرای فعالیت های اجتماعی به نحو مطلوب و متنوع، پاسخگوی گروه های مختلف خارجی بوده اند. براساس مسئولیت پذیری اجتماعی، بانک ها متعهد می شوند فعالیت های خود را به نفع کل جامعه انجام داده و رضایتمندی آنان را کسب نمایند. پژوهش حاضر به تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) بر عملکرد مالی (FP)، ثبات مالی (FS) و شمول مالی (FI) در بخش بانکی ایران، با تمرکز بر داده های 17 بانک در طی 5 سال برای دوره مالی 1395- 1399 توسط برنامه SPSS نسخه 22 با سه فرضیه مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر عملکرد مالی و ثبات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد اما رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر شمول مالی تاثیر مثبت و معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Social Responsibility on Financial Performance, Financial Stability and Financial Inclusion in the Iranian Banking Sector

نویسندگان [English]

  • Seyed hossein Ahmadi Langari 1
  • Ali khozein 2

1 Department of Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

2 Department of Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

چکیده [English]

The importance of access to financial services at the community level is not hidden from economic actors, and for a long time now, human activities have been closely related to social activities, so that in recent years, social responsibility of banks and its reporting has become very important. Many countries have considered this concept in order to deal with the problems related to unemployment, poverty, pollution and other social problems, and through the implementation of social activities in a desirable and diverse way, have responded to various foreign groups. Based on social responsibility, banks are committed to carry out their activities for the benefit of society as a whole and to gain their satisfaction. The present study on the impact of corporate social responsibility (CSR) on financial performance (FP), financial stability (FS) and financial inclusion (FI) in the Iranian banking sector, focusing on data from 17 banks over 5 years for the financial period 2016-2020 Was tested by SPSS version 22 with three hypotheses. The results of this study showed that corporate social responsibility has a positive and significant effect on financial performance and financial stability, but the relationship between corporate social responsibility does not have a positive and significant effect on financial inclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Financial Performance
  • Financial stability
  • Financial inclusion