دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

اعتبار تجاری یکی از عناصر مهم تأمین مالی کوتاه‌ مدت برای شرکت‌ها می‌باشد. با فراهم آوردن اعتبار تجاری، شرکت‌های فروشنده خود را در معرض خطر قرار می‌دهند، زیرا این احتمال وجود دارد که خریدار از منابع به درستی استفاده نکند. همچنین، افزایش رقابت در بازارهای داخلی و جهانی شرکت‌ها را ملزم کرده تا رفتار هزینه‌های خود را بهتر بشناسند. از این رو، در این پژوهش، تاثیر تعدیل کنندگی مسائل نمایندگی بر رابطه بین اعتبار تجاری و چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این منظور اطلاعات صورت‌های مالی 167 شرکت در دوره‌ زمانی 1389 الی 1398 گردآوری شده است. این پژوهش جزء پژوهش‌های کمی و روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از داده‌های ترکیبی به کار رفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با استفاده از هر سه معیار اعتبار تجاری، بین اعتبار تجاری و چسبندگی هزینه‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، نتایج نشان می‌دهد که از بین شاخص‌های مسائل نمایندگی، تاثیر مخارج سرمایه‌ای بر رابطه بین معیار سوم اعتبار تجاری (نسبت حسابهای پرداختنی بر خرید) و چسبندگی هزینه‌ها تأیید می‌شود. اما شواهد لازم دال بر تأثیر نسبت تحصیل سهام بر رابطه بین معیار اول اعتبار تجاری (نسبت حساب‌های پرداختنی بر بهای تمام شده کالای فروش رفته) و معیار دوم اعتبار تجاری (نسبت حساب‌های پرداختنی تقسیم بر فروش) و چسبندگی هزینه‌ها یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the moderating effect of agency problem on the relationship between trade credit and cost Stickiness

نویسندگان [English]

  • akbar karimzadeh 1
  • nader rezaei 2
  • Zohreh Hajiha 3
  • Rasoul Abdi 2

1 PhD Candidate, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.

2 Assistant Prof., Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.

3 Associate Prof., Department of Accounting, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Trade credit is an important element of short-term financing for companies. By providing trade credit, companies are putting themselves at risk because it is likely that the buyer will not use the resources properly. Also, increasing competition in domestic and global markets has required companies to better identify their cost behaviour. Therefore, in this study, the moderating effect of agency problem on the relationship between trade credit and cost stickiness on the Listed Firms in Tehran Stock Exchange has been investigated. For this purpose, the financial statements of 167 companies in the period 2010 to 2019 have been collected. This research is a quantitative research and the research method is correlational and multiple regression analysis with combined data was used to test the hypotheses. The results show that using all three criteria of trade credit, there is no significant relationship between trade credit and cost stickiness. In addition, the results show that among the indicators of agency problem, the effect of capital expenditures on the relationship between the third criterion of trade credit (ratio of accounts payable to purchases) and cost stickiness is confirmed. However, no evidence was found for the effect of acquisition ratio on the relationship between the first criterion of trade credit (ratio of accounts payable to cost of goods sold) and the second criterion of trade credit (ratio of accounts payable divided by sales) and cost stickiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency problem
  • Capital expenditures
  • Cost stickiness
  • Trade credit