دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت جام، ایران

2 گروه حسابداری، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

در طول سال‌های اخیر، سرمایه فکری به‌عنوان یک عامل اساسی جهت تعیین عملکرد مالی موردتوجه قرارگرفته است. همچنین سرمایه فکری می‌تواند بر کیفیت تولیدات شرکت تأثیرگذار باشد و با افزایش سهم بازار شرکت، سودآوری شرکت را افزایش دهد. از سویی، مدیران باثبات توانایی بیشتری برای سرمایه‌گذاری مطلوب‌تر در دارایی‌های فکری دارند که این می‌تواند سودآوری شرکت را بهبود بخشند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تعدیل‌گر دوره‌ تصدی مدیرعامل بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر پس از اعمال برخی از محدودیت‌های موجود در این تحقیق، متشکل از 140 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1392 تا 1398 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه بر اساس داده‌های تابلویی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در حقیقت، در شرکت‌هایی که سرمایه فکری بیشتر بوده است، عملکرد مالی شرکت بالاتر بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که دوره تصدی مدیرعامل اثر مثبتی بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت داشته است. به عبارتی، در شرکت‌هایی که مدیرعامل آن‌ها از ثبات بیشتری برخوردار بوده‌اند، ارتباط سرمایه فکری و عملکرد شرکت تقویت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Moderating Effect of CEO Tenure on the Relationship between Intellectual Capital and Financial Performance

نویسندگان [English]

  • Amir Shams 1
  • Ali taghavi moghaddam 2

1 Department of Accounting, Torbat-e-Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e-Jam, Iran

2 Department of Accounting, bojnourd Branch, Islamic Azad University, bojnourd, Iran

چکیده [English]

In recent years, intellectual capital has been considered as a key factor in determining financial performance. Intellectual capital can also affect the quality of the company's products and increase the company's profitability by increasing the company's market share. On the other hand, stable managers have a greater ability to invest more optimally in intellectual assets, which can improve the company's profitability. The main purpose of this study is to investigate the moderating effect of CEO tenure on the relationship between intellectual capital and financial performance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the present study, after applying some of the limitations in this study, consists of 140 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2019. To test the research hypotheses, multiple linear regression model based on panel data has been used. The results of the research indicate that there is a positive and significant relationship between intellectual capital and company performance. In fact, in companies with more intellectual capital, the financial performance of the company has been higher. Findings showed that the term of office of the CEO had a positive effect on the relationship between intellectual capital and company performance. In other words, in companies whose CEOs have been more stable, the relationship between intellectual capital and company performance is strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • company performance
  • Intellectual Capital
  • CEO tenure