دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی شمس گنبد، گنبد، ایران.

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، حسابرس موسسه امین محاسب پارس، تهران، ایران.

چکیده

لحن گزارشگری مالی، به عنوان یکی از جنبه‌های مهم اطلاعات کیفی گزارش‌های مالی توسط نسبت واژه‌های مثبت و منفی که در گزارش‌های مالی سالانه موجود است، مشخص می‌شود که می‌تواند از عوامل تاثیرگذار برای حسابرس به عنوان عاملی برای ارزیابی ریسک شرکت ‌صاحبکار در نظر گفته شود و بر حق‌الزحمه حسابرسی اثرگذار باشد. ضمن اینکه، بر اساس نظریه‌های همسویی و سنگربندی، مالکیت خانوادگی ممکن است از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌های نماینـدگی منجر به کاهش حق‌الزحمه حسابرسی شود، یا از طریق سوءاستفاده مالی و گزارشگری مالی متقلبانه منجر به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی گردد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه لحن خوشبینانه گزارشگری مالی و حق‌الزحمه حسابرسی و مطالعه اثر تعدیل‌کنندگی مالکیت خانوادگی بر این رابطه با توجه به نظریه‌های همسویی و سنگربندی می‌باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر از اطلاعات مالی 88 شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال‌های 1391 تا 1398 انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری پژوهش نشان می‌دهد که لحن خوشبینانه گزارشگری مالی منجر به کاهش میزان حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردد. علاوه بر این، نتایج نشان داد، مطابق با نظریه همسویی مالکیت خانوادگی رابطه بین لحن خوشبینانه گزارشگری مالی و حق‌الزحمه حسابرسی را تعدیل و تشدید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental study of alignment and entrenchment theories in explaining the impact of family ownership on the relationship between the financial reporting optimistic tone and audit fees

نویسندگان [English]

  • roohollah arab 1
  • shirin panahi arvanagh 2
  • Kolsoom Soofi Sheykh 3
  • mohammad gholamrezapoor 4

1 Assistant Professor of Accounting Dept, Facility Member of Golestan Institute of Higher Education, Gorgan, Iran.

2 MA in Accounting, Facility Member of Golestan Institute of Higher Education, Gorgan, Iran.

3 MA in Accounting, Facility Member of Shams Gonbad of Higher Education, Gonbad, Iran.

4 MA in Accounting, Auditor of Amin Mohaseb Pars Institute, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The tone of financial reporting, as one of the important aspects of quality information of financial reports is determined by the ratio of positive and negative words in the annual financial reports, which can be considered as influential factors for the auditor as a factor to assess the risk of the owner and affect the audit fee. According to theories of alignment and entrenchment, family ownership may reduce audit fees by reducing information asymmetry and agency costs, or by increasing audit fees through financial misuse and fraudulent financial reporting. Therefore, the aim of the present study is to investigate the relationship between the financial reporting optimistic tone and audit fees and to study the moderating effect of family ownership on this relationship with respect to theories of alignment and entrenchment. To achieve the purpose of this study, the financial information of 88 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period between 2012 and 2019 has been done. The results of statistical tests of the research show that the financial reporting optimistic tone leads to a reduction in audit fees. In addition, the results showed that, in accordance with the alignment theory, family ownership it moderates and intensifies the relationship between the financial reporting optimistic tone and audit fee.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimistic Tone
  • Family Ownership
  • audit fee
  • Alignment Theory
  • Entrenchment Theory