دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حسابرس

چکیده

چکیده:

تغییراتی که در سالهای اخیر رخ داده است، موجب افزایش استقلال حسابرسان در رو در رویی با مدیریت شده است. یکی از این تغییرات، گسترش استفاده از کمیته های حسابرسی در شرکت هاست.

در این مقاله وضعیت همپوشانی کمیته های تخصصی هیات مدیره را مورد بررسی قرار گرفته و میزان تاثیرگذاری آنها را بر حق الزحمه حسابرسی شرکت ها ارزیابی شده است. سوال اصلی این تخقیق این بوده است که آیا بین حق الزحمه حسابرسی و همپوشانی کمیته حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد یا خیر.

نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر همپوشانی کمیته‌های حسابرسی و کمیته حقوق و مزایا و تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی معکوس و معنادار بوده است. به عبارت دقیق‌تر افزایش همپوشانی کمیته های های تخصصی هیات مدیره باعث کاهش میزان حق الزحمه حسابرسی خواهد شد؛ از طرفی افزایش تخصص اعضای کمیته حسابرسی باعث افزایش میزان حق الزحمه حسابرسی می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assess the relationship between the cost of auditing and the overlap of board committees

نویسنده [English]

  • mostafa sayyahi

auditor

چکیده [English]

Abstract:

Changes that have taken place in recent years have increased the independence of auditors in the face of management. One of these changes is the expansion of the use of audit committees in companies.

In this article, the situation of overlap of specialized committees of the board of directors is examined and their impact on the audit fee of companies is evaluated. The main question of this study was whether there is a significant relationship between the audit fee and the overlap of the audit committee.

The results showed that the effect of the overlap of the audit committees and the salary and benefits committee and the expertise of the members of the audit committee on the audit fee was inverse and significant. In other words, increasing the overlap of the specialized committees of the board of directors will reduce the amount of auditing fees; On the other hand, increasing the expertise of the members of the audit committee increases the amount of audit fees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit fees
  • Specialized committees of the board of directors
  • Overlap