دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ریسک پذیری و ویژگی های سرمایه گذاران (مهارت مدیریت مالی, هوش مالی، ثروت) در بازار سرمایه است جامعه آماری این پژوهش تحلیل گران و معامله گران مالی در بازار سرمایه شهر مشهد می باشد و نمونه آماری طبق فرمول کوکران محاسبه شده و شامل190 نفر بوده است اطلاعات مربوط به ویژگی های سرمایه گذاران با استفاده از پرسشنامه پاسخ بسته و بر اساس طیف لیکرت جمع آوری شده است. تحمل ریسک مالی به عنوان متغیر وابسته و هوش مالی، ثروت، مهارت مدیریت مالی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیه ها، از روش رگرسیون چند متغیره و آزمون میانگین جامعه (آزمون T) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد, البته اهمیت عوامل با متغیرهای مستقل مورد بررسی، از نظر پاسخ دهندگان یکسان نبوده است بطوری که عامل مهارت مدیریت مالی بیشترین میانگین را داشته است. علاوه بر این هوش مالی و ثروت نیز با ریسک مالی ارتباط دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characteristics of Investors and Financial Risk-Taking in the Capital Market

نویسنده [English]

  • ahmad Arian Tabar

Faculty Member of Islamic Azad University Mashhad

چکیده [English]

Abstract

The purpose of this study is to investigate the risk-taking and characteristics of investors (financial management skills, financial intelligence, wealth) in the capital market. The statistical population of this study is financial analysts and traders in the capital market of Mashhad and The statistical sample was calculated according to the Cochran's formula and included 190 people. Information about the characteristics of investors was collected using a closed-ended questionnaire based on the Likert scale. Financial risk tolerance is considered as a dependent variable and financial intelligence, wealth, financial management skills are considered as independent variables. To test the hypotheses, multivariate regression method and community mean test (T test) were used. The results show that there is a significant relationship between independent variables and dependent variables, however, the importance of factors with independent variables was not the same for respondents, so that the factor of financial management skills had the highest average. In addition, financial intelligence and wealth are associated with financial risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: financial risk-taking
  • financial intelligence
  • Capital Market