دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین بیش اعتمادی مدیران و احتمال وجود بحران‌های مالی است. بیش اطمینانی مدیران یکی از بحث های مهم مالی رفتاری است که اصل و اساس آن موضوعات روان شناختی می باشد. بیش اطمینانی می تواند اعتقاد بی اساس درباره توانایی های شناختی، قضاوت و استدلال شهودی فرد تعریف شود. بیش اطمینانی یکی از مهمترین شخصیتی مدیران است که بر ریسک پذیری تاثیر می گذارد. نمونه‌ی پژوهش متشکل از ۱۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طی بازه‌ی زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ به شیوه‌ی حذفی سیستماتیک مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه‌ی پژوهش، از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در بازه‌ی زمانی مورد بررسی، بین بیش اعتمادی مدیران و احتمال وجود بحران‌های مالی رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، بیش اعتمادی مدیران باعث افزایش احتمال وجود بحران-های مالی در شرکت‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of managers' overconfidence on the possibility of financial crises

نویسنده [English]

  • Ali Nemati

Faculty member

چکیده [English]

abstract :

The effect of managers' overconfidence on the possibility of financial crises

In this study, the relationship between the Managerial overconfidence and Financial distress like lihoood is examined. The research sample consists of 185 firms listed in Tehran Stock Exchange during 1389 to 1393 and in the period studied by systematic elimination method was studied. To review hypothesis of research, logistic regression model was used. The results of this study show that in the period studied, Managerial overconfidence and Financial distress likelihoood and there is a significant positive relationship. In other words, the Managerial overconfidence in firms is increasing the financial distress likelihood. In other words, Managerial overconfidence, increasing the Financial distress likelihoood in the firms. The effect of Managerial overconfidence, on the Financial distress likelihoood is significant at 95 percent confidence level.

The results show that the life of the company depends on the ability of company managers and the satisfaction of a wide range of related groups of the company

Keywords: Managerial overconfidence, Financial distress likelihoood, Profitability Ratio, logistic regression

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial overconfidence
  • Financial distress likelihoood
  • Profitability Ratio
  • Logistic regression