دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی، گروه مدیریت، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اهمیت روزافزون مسئولیت اجتماعی و تامین هزینه های موردنیاز شرکت ها به منظور فعالیت و مشارکت در این قبیل موضوعات سبب گردید تا هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرگذاری مسئولیت اجتماعی شرکتی بر هزینه بدهی و تامین مالی از طریق بدهی باشد. این مطالعه بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه تحلیل داده‌ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع علی قرار دارد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه ‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390- 1396 تشکیل داده‌اند که با انجام محدودیت‌های برقرارشده در نهایت 108 شرکت به عنوان نمونه‌ی موردمطالعه تعیین گردیدند. به منظور تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و EVIEWS استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی تاثیر معناداری بر هزینه بدهی و تامین مالی از طریق بدهی داشته است. بر اساس توصیه می‌گردد تا شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های مقتضی در ارتباط با موضوعات موردخواست اکثریت جامعه و مردم انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Social Responsibility on the Cost of Debt and Access to Debt Financing for Listed Companies on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hashemi Tilehnouei 1
  • Zeynab Dadashi 2

1 Department of Management, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Master's Degree in Financial Management, Department of Management, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The increasing importance in corporate social responsibility and financing required by commercial companies to operate and participate in such issues led the purpose of this study to investigate the impact of corporate social responsibility on the cost of debt and financing through debt. This study is based on the purpose, applied and in terms of data analysis in the field of descriptive studies. The statistical population of this study has been created for all companies listed in the Tehran Stock Exchange Organization in the period 1390-1396, which, after doing restrictions in selecting companies, finally 108 companies were needed as a sample. SPSS and EVIEWS software were used to analyze the data. The results show that corporate social responsibility has a significant effect on the cost of debt and financing through payment. It was recommended that companies make appropriate investments related to the issues needed by the majority of the community and the public.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Cost of Debt
  • Access to Debt Financing