دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

با توجه به فرضیه تضاد منافع، انگیزه برای معاملات با اشخاص وابسته این است که دارایی‌های شرکت به نفع اشخاص وابسته از تملک شرکت خارج شود و مدیران برای سرپوش گذاشتن بر آن، به مدیریت سود اقدام می‌کنند؛ با توجه به این نکته هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین در ادامه، پژوهش حاضر درصدد پرداختن به پاسخ این سؤال است که آیا ارتباطات سیاسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود را تعدیل می‌کند. از این‌رو در پژوهش حاضر از معاملات با اشخاص وابسته، به‎منزلۀ متغیر مستقل، ارتباطات سیاسی به‌عنوان متغیر تعدیلگر و از معیار اقلام تعهدی اختیاری، در جایگاه متغیر وابسته استفاده شده است. نمونۀ پژوهش 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که این شرکت‎ها از سال 1394 تا سال 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‎های تلفیقی و رگرسیون چندگانه انجام پذیرفت. یافته‎های پژوهش نشان می‌دهد که بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود، رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد. همچنین در ادامه نتایج بیانگر این بود که عضویت سیاستمداران در هیئت‌مدیره شرکت‌ها، رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود را تشدید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the moderating role of politcal connections of the board in the relationship between related party transactions and earnings management

نویسندگان [English]

  • Ahmad Abdollahi 1
  • Yasser Rezaei Pitenoei 2

1 Assistant professor in accounting, Golestan Institute of Higher Education, Gorgan, Iran

2 Assistant Professor of Accounting, University of Guilan, Rasht, Iran.

چکیده [English]

According to the conflict of interest theory, related-party transactions typically occur when a company’s assets are withdrawn in the interest of related parties, and to hide this, managers engage in earnings management. Accordingly, the present study aims at investigating the link between related-party transactions and earnings management in the firms listed on the Tehran Stock Exchange. In addition, it seeks to answer whether political connections moderate this association. To this end, the present study adopts related-party transactions as the independent variable, political connections as the moderating variable, and discretionary accruals as the dependent variable. The statistical population of the research consists of 86 firms listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2015-2019. The research hypotheses were tested using a multivariate regression model based on panel data. The findings reveal that related-party transactions are significantly correlated with earnings management. Also, the membership of political figures on the firms’ boards intensifies the relationship between related-party transactions and earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • related-party transactions
  • Earnings Management
  • political connections
  • state ownership
  • membership of political figures on boards