دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشیار حسابداری،عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

افزایش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی منجر به کاهش هزینه نمایندگی و نیاز به نگهداشت وجوه نقد می‌شود. در این راستا، هدف این تحقیق بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجوه نقد و تاثیر ساختار سرمایه و چرخه های عملیاتی بر رابطه قابلیت مقایسه صورت-های مالی و نگهداشت وجوه نقد می‌باشد. برای رسیدن به اهداف تحقیق، داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1397 با استفاده از رگرسیون خطی چند گانه به روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهند که افزایش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی به طور قابل توجهی باعث کاهش نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها می‌شود. همچنین شواهد حاکی از آن است که تاثیر معناداری ناشی از ساختار سرمایه و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجوه نقد وجود ندارد. نتایج به-دست‌آمده بیان‌گر این است که سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود بر صورت‌های مالی شرکت‌ها اتکا می‌کنند، بنابراین شایسته است نهادهای استانداردگذار و ناظر و همچنین ارکان راهبری شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای برای قابلیت مقایسه اطلاعات مالی قائل شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of capital structure and operating cycles on the relationship between comparability of financial statements and holding cash

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mehrabanpour 1
  • Farzin Rezaei 2
  • Maryam Moradi 3
  • Leila Moradi 4

1 Department of Accounting and Finance, Faculty of management and accounting, University of Tehran, Farabi Campus

2 Associate Professor of Accounting, Faculty Member of Accounting Department, Qazvin Branch of Azad University, Faculty of Management and Accounting

3 PhD student in Accounting, Islamic Azad University. Tehran center Branch, Tehran, Iran.

4 Master of Accounting student, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Increasing the comparability of financial statements leads to lower agency costs and the need to keep cash. In this regard, the aim of this study was to investigate the relationship between comparability of financial statements and cash retention and the effect of capital structure and operational cycles on the relationship between comparability of financial statements and retention of cash. To achieve the objectives of the study, the data of companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 2014 to 2018 were tested using multiple linear regressions using panel data. The findings show that increasing the comparability of financial statements significantly reduces the retention of corporate cash. Evidence also suggests that there is no significant effect of capital structure and operational cycles on the relationship between the comparability of financial statements and the retention of cash. The results show that investors and creditors in their economic decisions rely on the financial statements of companies, so it is worthwhile to standardize and monitor institutions as well as the company's governing bodies. . They attach special importance to the ability to compare financial information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparison of Financial Statements
  • Cash Maintenance
  • Capital Structure
  • Operational Cycles