دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهریار

2 گروه حسابداری و مدیریت، واحد شهریار،دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین تأثیر استرس مالی بر پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در قالب پنج مرحله انجام شده است. در مرحله اول تأثیر متغیرهای مالی بر استرس مالی مطابق مبانی نظری پژوهش با استفاده از روش پنل دیتا و اثرات تصادفی سنجش شده است؛ و در ادامه نیز با ساخت یک شاخص ترکیبی نااطمینانی استرس مالی با به‌کارگیری مدل آرچ و گارچ، امکان بررسی رابطه میان رشد اقتصادی وشاخص نااطمینانی استرس مالی فراهم شد. سپس، در ادامه نیز مطابق نتایج بررسی تأثیر استرس مالی برروی رونق و رکود اقتصادی به‌روش پرسپترون چند لایه، احتمال رکود اقتصادی از سال1397 تا فصل اول 1399 برآورد گردید؛ و با شروع فصل دوم 1399 نیز انتظار رونق اقتصادی پیش‌بینی گردید. با توجه به نتایج به‌دست آمده می توان گفت که استرس مالی در تشخیص رکود و رونق اقتصادی نقش به‌سزایی دارد. همچنین، پژوهش نتایج نشان می‌دهد که استرس مالی بر رونق اقتصادی تأثیر منفی ومعنی‌داری دارد. در نهایت یک تابع تولید تعریف شده و تأثیر استرس مالی در کنار سایر متغیرهای تابع تولید بر روی رشد اقتصادی به روش خطی وغیرخطی سنجیده شده است. در نهایت، این‌که بر اساس نتایج به دست آمده شاخص استرس مالی در مدل‌های بلندمدت وکوتاه‌مدت اثر منفی و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Stress on Forecast of Macro Economic Indicators (Evidence from of Iran's Economy)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Ebrahimi shaghaghi 1
  • Hossein Eslami Mofid Abadi 2

1 Assistant Professor of Management and Accounting, Islamic Azad University, Shahriar Branch

2 Department of Accounting and Management, Shahryar Branch, Islamic Azad University, Shahryar, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to investigate and explain the effect of financial stress on the forecast of macroeconomic indicators of the Islamic Republic of Iran in five steps. In the first step, the effect of financial variables on financial stress has been measured by panel data and random effects. Then, by constructing a composite index of financial stress uncertainty, using the Arch and Garch model, we are able to investigate the relationship between economic growth and financial stress uncertainty index. The study of the impact of financial stress on prosperity and recession using multilayer perceptron method shows that the economy is expected to remain in recession from 2018 until the first quarter of 2020 and with the beginning of the second quarter of 2020 we will see economic prosperity. According to the results, financial stress plays an important role in detecting recession and economic prosperity. The results of research also show that financial stress has a significant negative impact on economic prosperity. Finally, a production function is defined and the effect of financial stress along with other variables of production function on economic growth is measured in a linear and non-linear way. According to the results, financial stress index has a negative and significant effect on economic growth in long and short term models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial stress
  • Uncertainty Index of Financial Stress
  • prosperity and Recession