دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس، دانشگاه ازاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

چکیده

ارتقاء ویژگی کیفی قابلیت مقایسه در صورت‌های مالی‌‌‌‌‌، استفاده کنندگان را قادر می‌سازد تا شباهت‌ها و تفاوت‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی در بین شرکت‌های مختلف در طول زمان را بهتر ارزیابی کرده و بتوانند تخصیص منابع خود را به شکل بهینه انجام دهند. هدف پژوهش حاضر‌‌‌‌‌، بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر خطر ریزش قیمت سهام با تاکید بر نقش توانایی مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که با استفاده از اطلاعات 119 شرکت طی بازه زمانی 1392 تا 1398 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین توانایی مدیریت و خطر ریزش قیمت سهام رابطه مثبت و معنادار و بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و خطر ریزش قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر اثر تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و خطر ریزش قیمت سهام بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مدیران بر مبنای تئوری نمایندگی و تضاد منافع بین مدیران و مالکان‌‌‌‌‌، ممکن است هوش و استعداد خود را در جهت کسب بازده شخصی بکار گرفته و یا به واسطة اطمینان بیش ازحد به خود و احتکار اخبار بد‌‌‌‌‌، باعث ایجاد حباب قیمتی و در نهایت ریزش قیمت سهام شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Comparability of Financial Statements on Stock Price Crash Risk with Emphasis on the Role of Management Ability in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdolkarim Farhanian 1
  • Allah Karam Salehi 2

1 Department of Accounting, Khoramshar-Persian Gulf International Branch, Islamic Azad University, Khoramshar, Iran.

2 Department of Accounting, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran

چکیده [English]

Improving the quality feature of comparability in financial statements enables users to better assess the similarities and differences related to economic activities between different companies over time and to be able to allocate their resources optimally. The main purpose of this study is to investigate the effect of comparability of financial statements on stock price crash risk with emphasis on the role of management ability in Tehran Stock Exchange, which was done using the information of 119 companies during the period 2014 to 2020. The results show that there is a positive and significant relationship between the management ability and the stock price crash risk and there is a nagative and significant relationship between the financial statements comparability and stock price crash risk. The results also indicate the adjustment effect of management ability on the relationship between comparability of financial statements and the stock price crash risk. Therefore, it can be concluded that managers, based on the agency theory and conflict of interest between managers and owners, may use their intelligence and talent to achieve personal return or due to overconfidence and hoarding of bad news, cause price bubbles and eventually stock price crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparison of Financial Statements
  • stock price Crash risk
  • Management Ability