دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس، دانشگاه ازاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

چکیده

ارتقاء ویژگی کیفی قابلیت مقایسه در صورت‌های مالی‌‌‌‌‌، استفاده کنندگان را قادر می‌سازد تا شباهت‌ها و تفاوت‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی در بین شرکت‌های مختلف در طول زمان را بهتر ارزیابی کرده و بتوانند تخصیص منابع خود را به شکل بهینه انجام دهند. هدف پژوهش حاضر‌‌‌‌‌، بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر خطر ریزش قیمت سهام با تاکید بر نقش توانایی مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که با استفاده از اطلاعات 119 شرکت طی بازه زمانی 1392 تا 1398 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین توانایی مدیریت و خطر ریزش قیمت سهام رابطه مثبت و معنادار و بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و خطر ریزش قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر اثر تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و خطر ریزش قیمت سهام بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مدیران بر مبنای تئوری نمایندگی و تضاد منافع بین مدیران و مالکان‌‌‌‌‌، ممکن است هوش و استعداد خود را در جهت کسب بازده شخصی بکار گرفته و یا به واسطة اطمینان بیش ازحد به خود و احتکار اخبار بد‌‌‌‌‌، باعث ایجاد حباب قیمتی و در نهایت ریزش قیمت سهام شوند.

کلیدواژه‌ها